Digitalt grunnkurs i psykososial krisestøtte

Zoom
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til Digitalt grunnkurs i psykososial krisestøtte

Grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på læringsnettstedet psykososialberedskap.no. Praktiske øvelser, caser og bruk av realistiske filmer inngår som del av undervisningen.

Kurset gjennomføres på Zoom og LearnLab

Psykososial støtte er viktig når man håndterer kriser og katastrofer i kommunen. Dette todagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på psykososialberedskap.no, et nettsted om kriser og katastrofer.

Grunnkurset er praktisk rettet og vektlegger dialog og samspill mellom vi som underviser og deltakerne. Praktiske øvelser, erfaringsdeling, caser og film inngår som del av undervisningen.

Kurset er godkjent som tellende i profesjonsforeningene og gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Målgruppe

Medlemmer i kriseteam, ledere med ansvar for å organisere og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse, og deres nærmeste samarbeidspartnere

Vi vektlegger disse temaene:

Psykologisk førstehjelp – aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

Kunnskap om barn, unge og familiers behov – I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.
Stressmestring – Stress er uunngåelig, og under visse betingelser er stress gunstig og hjelper oss å skjerpe sansene og bedre presentasjonen. Her får du lære mer om konkrete metoder for å håndtere stress og du får gode råd til mestring.

Oppfølging av store hendelser, etablering/drift EPS (Evakuert- og pårørendesenter), ivaretakelse av grupper – Ledelse under en krise handler om å ta beslutninger under tidspress, ofte på usikkert grunnlag med konsekvenser for liv og helse. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Ivaretakelse av hjelper – Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.
Oppfølging over tid – for eksempel etter selvmord – Familiemedlemmer kan være på forskjellige steder i bearbeidingen av hendelsen og ha ulike behov. Foreldre kan trenge tid og rom for å bearbeide egne følelser og kunne hjelpe barn å håndtere sine. Voksne som skal støtte rammede barn og unge, trenger kunnskap om normale krisereaksjoner og mulighet til å roe seg selv, slik at de kan være til stede for barna.

Læringsmål:

Deltakerne kan yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte til rammede etter kriser, ulykker og katastrofer. Deltakerne skal kunne mestre både egen rolle, kommunisere og samarbeide godt i et kriseteam.

De som deltar skal ha god oversikt over normalreaksjoner og sentrale intervensjonsprinsipper ved kriser – dette gjelder reaksjoner og tiltak i tidlig fase, og oppfølging over tid. Det forventes videre at deltakerne utvikler bevissthet om, og behersker teknikker for stressmestring i tillegg til kunnskap om ivaretakelse av seg selv og eget personell ved dramatiske hendelser.

Program

27.11.2024
09:00 - 09:20Introduksjon
09:20 - 10:30Krisereaksjoner
10:30 - 10:45Oppsummering
10:45 - 11:45Oppfølging av barn og unge
11:45 - 12:15Lunsj
12:15 - 12:30Oppsummering
12:30 - 13:20Oppfølging over tid
13:20 - 13:30Oppsummering
13:30 - 14:30Selvmordsforebygging
14:30 - 15:00Oppsummering og avslutning
28.11.2024
09:00 - 09:15Introduksjon
09:15 - 10:00Etterlatte ved selvmord
10:00 - 10:10Oppsummering
10:10 - 11:30Sorg og krisereaksjoner i et flerkulturelt perspektiv
11:30 - 11:45Oppsummering
11:45 - 12:15Lunsj
12:15 - 13:00Oppfølging av ulykker og katastrofer
13:00 - 13:15Oppsummering
13:15 - 14:15Stressmestring og ivaretakelse
14:15 - 15:00Oppsummering og avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,