Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier. Prosessen karakteriseres ved at en person utvikler aksept for eller vilje til aktivt å støtte eller delta i voldshandlinger for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Kjennetegn ved radikaliseringsprosesser:

  • En stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, uten rom for alternative perspektiver
  • At virkelighetsforståelsen endres slik at situasjonen oppleves som så akutt og alvorlig at voldshandlinger er nødvendige og rettferdige

Radikalisering kan forebygges gjennom psykososiale virkemidler, som forebygging av utenforskap, tilbud om veier ut av miljøet og tilbakeføring til samfunnet.

Kommuner og tjenester i Oslo, Innlandet og Viken, som ønsker veiledning og kompetanseutvikling i å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme kan ta kontakt med RVTS Øst.

RVTS Øst har spissfunksjon og en koordinerende rolle. Vi tilbyr kompetanseheving til kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre relevante aktører. Oppgaven berører forebygging, exit-virksomhet og ivaretakelse av personer som har begått ekstremistisk vold eller irregulær krigføring. RVTS Øst tilbyr veiledning ved behov og har bistått i etableringen av kommunale nettverk og strukturer.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

  •  SLT-koordinatorer, voldskoordinatorer og andre som arbeider på kommunalt nivå med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  •  Helsetjenester og sosiale tjenester som arbeider med tilbakeføring til samfunnet av hjemvendte fremmedkrigere
  •  Tjenester som arbeider med barn som har foreldre med IS-tilknytning, samt deres mødre
  •  Kriseteam som skal blant annet skal følge opp ofre for terrorhandlinger og pårørende i drapssaker

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.