Hva kan RVTS Øst hjelpe med?

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region Øst, bistår tjenesteledere i utvikling av tjenesten for å møte kravene og forventningene fra myndighetene, samt rådene fra oppdatert forskning, om hvordan tjenesten bør arbeide.

Utgangspunktet for å be RVTS Øst om bistand er at man ønsker:

 •  Implementering av ny fagkunnskap
 •  Drift av tjenesten i tråd med statlige krav og forventninger

Dette forutsetter at ledelsen av tjenesten:

 •     Setter målene for utviklingen av tjenesten
 •     Har en plan for å nå målene
 •     Setter av tid og ressurser til å gjennomføre planen
 •     Følger opp om målene nås og evt. gjør nødvendige tilpasninger

Eksempler:

1. VOLD:
Krisesenterloven krever av kommunen at den gir oppfølging av både voldsutsatte og voldsutøvere over tid. Kommunes ansvar for et helhetlig tilbud går altså utover selve krisesentertilbudet. Dette forutsetter en gjennomgang av om kommunens tjenester er godt tilpasset voldsutsattes behov (jf. § 4). RVTS Øst kan bistå kommunen med å lage en helhetlig plan for dette arbeidet, og vi kan bistå tjenestene med å bli bedre tilpasset voldutsattes behov.

2. TRAUMER:
Barnevernreformen/Oppvekstreformen krever at kommunene tilrettelegger for at barnevernet og fosterfamilier utøver en «traumebevisst omsorg». RVTS Øst kan bistå kommunene med undervisning til læringsnettverkene for barnevernet og til fosterhjemskonsulentene om «traumebevisst omsorg».

3. TRAUMATISK STRESS:
Kommunene har ansvar for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen, inkludert psykososial beredskap og oppfølging. Kommunen har ansvar for å opprette og drifte sentre for evakuerte og pårørende (EPS) ved større kriser og katastrofer. Kommunen har ansvar for at alle som har en rolle i kommunens beredskapsplan har nødvendig kompetanse og øvelse. RVTS Øst kan bistå kommunen med undervisning i kriseledelse, undervisning av deltakere i kriseteam, kriseøvelser og øvelse i drift av EPS.

4. SELVMORD: Kravene til forsvarlig helsehjelp i kommunen innebefatter krav om at kommunen organiserer helsetjenestene i tråd med Helsedirektoratets veiledende materiell om forebygging av selvmord. Myndighetenes forventninger, uttrykt i Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025), er at kommunene arbeider aktivt for å senke terskelen for å få hjelp for personer med selvmordstanker. RVTS Øst kan bistå kommunen med å oppfylle disse kravene og forventningene.

RVTS Øst kan bistå ledelsen med:

 • Dialog/tilrettelegging av dialog om tjenestens utviklingsbehov/mål
 • Støtte til utvikling av handlingsplaner/implementeringsplaner
 • Undervisning, workshops, veiledning og undervisningsmateriell
 • Oppfølging av ledergruppen/implementeringsstøtte gjennom utviklingsprosessen

RVTS Øst skal hjelpe det offentlige tjenesteapparat innen:

Helse:

 • Helse- og omsorgstjenesten i kommunene
 • Kriseteamene – psykososial beredskap
 • Fastleger, legevakt
 • Helsetjenester psykisk og rus
 • Helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Psykisk helsevern, rusbehandling,

Sosial:

 • NAV-kommune
 • Barnevernet
 • Familievernet
 • Krisesentertilbudet
 • Sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO/NOK-sentrene)
 • Mottak og boliger for flyktninger og asylsøkere
 • Vern for eldre
 • TryggEst

Utdanning:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Minoritetsrådgivere i skolen

Justis:

 • Politiet
 • Støttesentre for kriminalitetsutsatte
 • Kriminalomsorgen
 • Statens Barnehus

Ideelle organisasjoner:

 • Sosiale tjenester/tilbud drevet av ideelle organisasjoner
 • Organisasjoner som arbeider med de samme problemområder som RVTS

Berørte av terroren 22.07.2011:

 • Berørte som trenger hjelp til å komme i kontakt med relevante offentlige tjenester, kan få hjelp av RVTSenes Los-funksjon.

Hvem kan ikke få hjelp av RVTS Øst?

Næringsliv:

 • Private bedrifter (fordi det er i strid med EØS-regelverket å bruke offentlige tilskudd på måter som kan være konkurransevridende.)

Privatpersoner:

 • RVTS Øst kan ikke gå inn i enkeltsaker eller gi råd til privatpersoner.

Studenter:

 • Studenter og elever er ikke en målgruppe for RVTS Øst
 • Vi har ikke ressurser til å gi tips, veiledning eller praksis for studenter

Henvendelser fra andre regioner enn øst:

 • Det er et RVTS i hver region, vennligst henvend deg til RVTSet i din region, se rvts.no for en oversikt og kontaktinformasjon.
 • RVTS Sør: Agder, Telemark og Vestfold, gamle Buskerud fylke.
 • RVTS Vest: Rogaland, Vestland
 • RVTS Midt: Møre og Romsdal, Trøndelag
 • RVTS Nord: Nordland, Troms og Finnmark
 • RVTS Øst: Innlandet, Oslo og Viken (minus Buskerud).

Nasjonale tjenester kan henvende seg til hvilket som helst RVTS.

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.