RVTS Øst står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst. Vi er et kompetansemiljø som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging.

RVTS Øst er et kompetansesenter og driver ikke behandling.

SE RVTS ØSTS ÅRSRAPPORT 2023

SE ÅRSRAPPORT HELSE SØR-ØST 2023

Våre målgrupper

Våre målgrupper er tjenesteutøvere, ledere og beslutningstakere i en rekke offentlige tjenester. Det gjelder først og fremst helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, familievernet, krisesentertilbudet, mottak for flyktninger og asylsøkere, politiet, Forsvaret, støttesentre for kriminalitetsutsatte, kriminalomsorgen, Statens Barnehus, NAV-kommune, skole og barnehage, sentre mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Vern for eldre og minoritetsrådgivere i skolen.

Hva gjør vi – og hva kan vi tilby?

Vårt mål er at samarbeid med oss skal bidra med økt kvalitet i tjenestene som ytes i region øst. Vi søker forpliktende samarbeid med ledelsen i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle tjenester i vår region. Vi tilbyr langsiktig samarbeid om kompetanseutvikling.  Vi tilbyr også kurs og undervisning for ansatte. RVTS Øst tilbyr ikke noen form for behandling.

Vårt oppdrag er også å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading og selvmord.

Det tilbys en rekke moduler for kompetanseutvikling om ulike tema samt samarbeid om implementering av kunnskapen gjennom metoder som veiledning, workshops og lederstøtte. Noen av våre tilbud er frittstående kurs og konferanser som er åpne for alle interesserte, og i tillegg har vi utviklet en rekke pedagogiske verktøy som nettportaler med film, intervjuer, fagstoff og tester, og enkelte mobilapper, brosjyrer og filmer.

 

Organisering

RVTS Øst inngår i Stiftelsen Pilar som består av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør), RVTS Sør og RVTS Øst. Vi inngår også i «RVTS-familien», se mer om hvordan vi samarbeider her!

Vi er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Barne- og familiedirektoratet.

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.