«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (Isdal 2000).

Begrepet vold i nære relasjoner er når man utsettes for vold av noen man har en nær relasjon til, en man normalt skal kunne stole på og ha tillit til.

«Fem prosent av den norske befolkningen, like mange kvinner og menn, oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for alvorlig vold fra foreldre, mens over 20 prosent av kvinnene og nesten åtte prosent av mennene oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de fylte 18 år. Nesten en tredjedel av befolkningen, 22 prosent av kvinnene og 44 prosent av mennene, oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter at de fylte 18 år» (NKVTS).

Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser for den enkelte. Å forebygge vold, og å avdekke og gi god hjelp til utsatte og utøvere, er derfor en sentral oppgave for alle offentlige tjenester.

Kommuner og tjenester i Innlandet, Oslo og Viken, som ønsker råd og veiledning i å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, eller til sitt planarbeid mot vold i nære relasjoner, kan ta kontakt med RVTS Øst. Vi tilbyr også kurs og undervisning for ansatte.

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

 • Krisesentrene og Støttesentrene mot seksuelle overgrep
 • Støttesentre for kriminalitetsutsatte
 • Kriseteam som skal blant annet skal følge opp ofre for terrorhandlinger og pårørende i drapssaker
 • Kommunale tjenester som arbeider for å forebygge, avdekke og følge opp:
  • utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner
  • utsatte og utøvere av æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
  • utsatte for utnyttelse og menneskehandel
  • barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd
  • radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Aktuelt & annet

Digitale ressurser

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.