Selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading er sammensatte fenomener som aldri bare har én årsak. I Norge tar mellom 500 og 600 mennesker sitt eget liv hvert år. Beregninger viser at helsetjenestene behandler 4000–6000 selvmordsforsøk årlig. Selvskading har en forekomst på ca. 10 prosent hos norsk ungdom. Pårørende og etterlatte har også behov for støtte og ivaretakelse. Arbeidet med selvskading og selvmordsatferd kan være utfordrende for hjelperne og hjelpesystemene.

RVTS Øst har en sentral rolle i å styrke tverrfaglig arbeid med selvmordsforebygging og selvskading i tjenestene i vårt område. Vi gir støtte til implementering av veiledende materiell for forebygging av selvskading og selvmord til kommunene. Å gi hjelpere trygghet og verktøy for å avdekke og hjelpe mennesker i selvmordsfare er en viktig oppgave for oss. Vi gir ansatte i spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og statlig barnevern kunnskapsbasert kompetanse om selvskading og selvmordsatferd.

Helse Sør-Øst RHF gir RVTS Øst tilskudd til forsterket innsats for selvmordsforebygging i helseforetakene i regionen. Vi har et fagnettverk bestående av spesialrådgivere tilknyttet hvert sitt helseforetak. Rådgiverne i nettverket har unik kompetanse på en rekke områder innen selvmordsforebygging, og arbeider bl.a med implementering av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, læringssløyfer etter selvmord i sykehusene, oppfølging av ansatte etter selvmord og forskningsinnsats gjennom egne doktorgradsprosjekter.

 

 

RVTS Øst gir kompetansestøtte til:

  • Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten i Oslo, Innlandet og Viken.
  • Kommuner som ønsker råd, veiledning eller undervisning knyttet til  implementering av det veiledende materiellet for forebygging av selvskading og selvmord, kan ta kontakt med RVTS Øst.
  • Helseforetak eller avdelinger i spesialisthelsetjenesten som ønsker kompetanse om behandling av selvskading og selvmordsatferd kan ta kontakt for opplæring.

Vi samarbeider tett med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), VIVAT selvmordsforebygging, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) og Folkehelseinstituttet.

Ta kontakt for mer informasjon

Les vår personvernerklæring for å se hvordan vi behandler og benytter din informasjon.