Bistand ved leirskredet i Gjerdrum

RVTS Øst bistår hjelpeapparatet i Gjerdrum i forbindelse med kvikkleireskredet den 30.12.2020.

Siden 31/12 om formiddagen har flere spesialrådgivere ved RVTS Øst vært tilstede i Gjerdrum kommune for å understøtte hjelpearbeidet.
– Vår primære rolle er å understøtte det operative personellet, spesielt de som er tilknyttet kriseteam, men vår innsats omfatter også andre personellgrupper, forteller RVTS Østs senterleder Toril Araldsen.

Spesielle omstendigheter
Det er spesialrådgiver Nils Petter Reinholdt som er ansvarlig for RVTS Østs innsats på stedet, og han sier det er flere spesielle omstendigheter ved denne katastrofen.
– Alvorlighetsgraden og tapene, de mange rammede, antall evakuerte og den kompliserte normaliseringsfasen fordi så mange har mistet sine hjem og ved at barnehage/skolebygg ikke kan åpne osv. I tillegg er mange av Gjerdrums eget personell og fagressurser i ulik grad direkte berørt av hendelsen. Når vi fikk en henvendelse fra kommunen, var det helt naturlig å stille opp, sier han.

Betydelige belastninger
RVTS Østs spesialrådgivere med særskilt kompetanse på kriser og katastrofer har understøttet den første del av responsen på ulike områder. Primæroppgaven er å støtte det personellet som er aktivert operativt, og da særlig kriseteamene og deres nære samarbeidspartnere. I tillegg bidrar vi med råd/veiledning på strategisk nivå, både når det gjelder innholdet i den psykososiale oppfølgingen på kort sikt, og i et lengre perspektiv. RVTS Øst kommer til å være en langsiktig samarbeidspartner for Gjerdrum kommune på de områdene vi besitter spisskompetanse.