Sivilt innsatspersonell

Innsatspersonell møter ofte uoversiktlige situasjoner der liv og helse står på spill. De må raskt og ofte på usikkert grunnlag ta avgjørelser med store konsekvenser for andres liv og helse. Hvorvidt disse beslutningene var de riktige vet man bare i ettertid. Noen ganger kan også innsatspersonellets eget liv være reelt truet. Innsatspersonell vil ofte bli utsatt for potensielt traumatiserende enkelthendelser, samt oppleve belastning over tid gjennom å være vitne og aktør i gjentatte utfordrende hendelsesforløp.

Det er vanlig at innsatspersonell har stressrelaterte plager som uro, søvnvansker eller følelse av håpløshet etter spesielt krevende oppdrag og etter lengre perioder med gjentatte belastninger. For de aller fleste vil disse plagene være forbigående og personellet vil ikke trenge intervensjon fra helsepersonell. Enkelte vil derimot utvikle vansker eller funksjonsnedsettelse som vil gjøre det vanskelig å fortsette innen samme stilling. Kunnskap om stress og stressrelaterte plager, samt hensiktsmessig trening i forkant av oppdrag er derimot viktig både med tanke på å forebygge psykiske plager og for at innsatspersonell som team og enkeltpersoner skal fungere optimalt under oppdrag.

Flere tiltak kan hjelpe innsatspersonell til å oppleve jobben som mindre psykisk belastende. Økt kunnskap om stress og stressrelaterte plager, organiseringen av arbeidet, opplæring i egenomsorg, kollegastøtte og riktig balansering av jobb i forhold til familiesituasjon og andre fritidsbehov er alle tiltak som kan redusere risikoen for varige psykiske plager.

RVTS er i ferd med å utviklie kurspakker som gir informasjon om vanlige stressfaktorer tilrettelegging av arbeidssituasjon, hvordan lage støttende kolleganettverk og balansere familie og arbeidsliv. Disse vil bli lansert våren 2015.