Militært innsatspersonell

Rundt 100 000 nordmenn har siden andre verdenskrig deltatt i nærmere 100 internasjonale operasjoner i over 40 land på fire kontinenter. Under tjeneste ble og blir personell tidvis utsatt for utfordrende hendelser som eksempelvis stridskontakter og/ eller vitne til menneskelig lidelse. Det at kroppen reagerer med forhøyet stressnivå på disse belastningene er vanlig. Det vil være normalt med uro, angst, søvn- og konsentrasjonsproblemer og andre generelle tilpasningsvansker de første månedene etter hjemkomst.

Hos de fleste er dette forbigående og naturlige reaksjoner på belastningen de har vært gjennom. Men for noen vil reaksjonene og eventuell funksjonsnedsettelse vedvare og utvikle seg gradvis til psykologiske symptomer. Det betyr at konsekvensene av opplevelsene ikke er over, selv om hendelsene for lengst er det.

Det er viktig å forebygge disse vanskene gjennom tiltak etter hjemkomst tilpasset den enkelte sitt behov. Eksempler på slike tiltak er kunnskap om stress og stressrelaterte plager, konkrete egenomsorgstiltak, støtte til familien, i tillegg til hensiktsmessig og adekvat behandling for de som har behov for dette.

RVTS Øst er på oppdrag fra Helsedirektoratet i ferd med å gjennomføre tiltak for å styrke helse, – og oppfølgingstilbudet til FN/NATO veteraner. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med nasjonale og regionale aktører på veteranfeltet i Norge. Vi tilbyr kurs til ulike målgrupper som har en rolle i oppfølging og behandling av veteraner og veteranfamilier.

Våre tiltak er behovsstyrte og av den grunn i stadig utvikling. Samarbeid med brukerorganisasjoner og aktuelle statlige, frivillige og kommunale hjelpeinstanser vurderes som viktig. RVTS Øst har bidratt til å opprette regionale nettverk som ledes av regionale RVTS kontor. Ett av formålene med disse fagnettverkene er at en med utgangspunkt i disse skal kunne gjennomføre tiltak tilpasset de lokale og regionale behov. Kommunene vil kunne anvende denne ressursen i sitt arbeid med å utvikle egen kompetanse og eget tilbud.