Webinar om rus, vold og utnyttelse

Digitalt
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Webinar om rus, vold og utnyttelse

Kommer du i kontakt med personer med rusutfordringer i jobben din?

 

Å ruse seg eller være en del av et rusmiljø kan øke risikoen for utnyttelse, krenkelser og vold. Vold og utnyttelse kan skje i nære relasjoner, innad i rusmiljøet eller det kan være utenforstående personer eller nettverk som står bak. De utsatte kan utnyttes til seksuelle formål, til å begå kriminelle handlinger, til arbeid/tjenester eller havne i avhengighetsforhold der det er vanskelig å sette grenser og vanskelig å komme seg ut. Tidligere erfaringer med vold og overgrep, bostedsløshet, helseutfordringer og tilgang til rusmidler er eksempler på forhold som ofte kan bidra til ujevne maktforhold. Dette er godt kjent for fagpersoner som er i kontakt med målgruppa, men tematiseres likevel i liten grad. Vold og utnyttelse i rusmiljøene har i stor grad blitt normalisert, både blant de utsatte selv, og i hjelpeapparatet. I motsetning til flere andre land, har det i Norge hittil også vært svært lite bevissthet om at en del av utnyttelsen som skjer i tilknytning til rusmiljøene kan være menneskehandel. Dette har betydning for hvilke rettigheter de utsatte har og hvilke forpliktelser myndighetene har, og er derfor et viktig perspektiv å ha med seg i møte med målgruppa.

 

På denne digitale konferansen ønsker vi å løfte tematikken ved å formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom rus, vold og utnyttelse (inkludert menneskehandel). Dette kan bidra til at fagpersoner som jobber med personer med rusutfordringer i større grad vil kunne forebygge og avdekke vold og utnyttelse, samt gi en helhetlig oppfølging av de utsatte.

Målgruppe

Brukerorganisasjoner, erfaringskonsulenter og fagpersoner fra rus-, volds- og menneskehandelsfeltet, bl.a.: gatenære lavterskeltiltak, oppsøkende tjenester, kommunale tjenester innen rus og psykisk helse, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, rusomsorgen, krisesentre m.m.

Temaer som vil belyses i webinaret:

  • Hva er de ulike sammenhengene mellom rus, vold og utnyttelse, og på hvilke måter kan personer med rusutfordringer utnyttes?
  • Når kan utnyttelsen være menneskehandel, og hva betyr det for de utsatte og hjelpeapparatet?
  • Om de utsattes rettigheter og myndighetenes forpliktelser
  • Presentasjon av ny, erfaringsbasert kunnskap om rus, vold, utnyttelse og menneskehandel i Norge
  • Traumer, stress og rus: rus som både årsak til og konsekvens av rus, vold og utnyttelse
  • Rusavhengige i møte med helse- og velferdstjenestene – fanges vold, overgrep og utnyttelse opp?

 

Webinaret arrangeres i samarbeid med RVTS Sør, RVTS Midt, RVTS Vest og RVTS Nord.

Digitalt

Digitalt
,