Grunnkurs i psykososial krisestøtte

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Grunnkurs i psykososial krisestøtte

Grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på læringsportalen psykososialberedskap.no. Praktiske øvelser, caser og bruk av realistiske filmer inngår som del av undervisningen.

Psykososial støtte er viktig når man håndterer kriser og katastrofer i kommunen. Dette to dagers grunnkurset gir deltakerne oppdatert krisepsykologisk kunnskap, blant annet basert på den nyutviklede og oppdaterte kriseportalen psykososialberedskap.no.

Grunnkurset er praktisk rettet og vektlegger dialog og samspill mellom vi som underviser og deltakerne. Praktiske øvelser, erfaringsdeling, caser og film inngår som del av undervisningen.

Kurset er godkjent som tellende i profesjonsforeningene og gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Målgruppe

Medlemmer i kriseteam, ledere med ansvar for å organisere og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse, og deres nærmeste samarbeidspartnere

Vi vektlegger disse temaene:

Psykologisk førstehjelp

Aktiv oppfølging etter en krise betyr at de rammede skal tilbys hjelp over tid. Hjelp må tilpasses krisen og den enkeltes behov. Reaksjoner kan være ulike både i styrke og omfang, og kan oppstå på forskjellige tidspunkt.

Kunnskap om barn, unge og familiers behov

I en krise kan barn og unge være både robuste og sårbare. Barn har stor motstandskraft når de blir beroliget av trygge og tilgjengelige voksne.

Stressmestring

Stress er uunngåelig, og under visse betingelser er stress gunstig og hjelper oss å skjerpe sansene og bedre presentasjonen. Her får du lære mer om konkrete metoder for å håndtere stress og du får gode råd til mestring.

Oppfølging av store hendelser, etablering/drift av EPS (Evakuert- og pårørendesenter) og ivaretakelse av grupper

Ledelse under en krise handler om å ta beslutninger under tidspress, ofte på usikkert grunnlag med konsekvenser for liv og helse. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Ivaretakelse av hjelper

Arbeid med kriserammede er krevende og forutsetter at innsatspersonellet blir godt ivaretatt. Trygghet i arbeidsmiljøet, kollegial støtte, hvile og restitusjon er nødvendig.

Oppfølging over tid – for eksempel etter selvmord

Familiemedlemmer kan være på forskjellige steder i bearbeidingen av hendelsen og ha ulike behov. Foreldre kan trenge tid og rom for å bearbeide egne følelser og kunne hjelpe barn å håndtere sine. Voksne som skal støtte rammede barn og unge, trenger kunnskap om normale krisereaksjoner og mulighet til å roe seg selv, slik at de kan være til stede for barna.

Læringsmål:

Deltakerne kan yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte til rammede etter kriser, ulykker og katastrofer. Deltakerne skal kunne mestre både egen rolle, kommunisere og samarbeide godt i et kriseteam.

De som deltar skal ha god oversikt over normalreaksjoner og sentrale intervensjonsprinsipper ved kriser – dette gjelder reaksjoner og tiltak i tidlig fase, og oppfølging over tid. Det forventes videre at deltakerne utvikler bevissthet om, og behersker teknikker for stressmestring i tillegg til kunnskap om ivaretakelse av seg selv og eget personell ved dramatiske hendelser.

De nevnte temaene utgjør basis for kursets innhold som også kan suppleres med andre ved behov.

Program

Dag 1: 09:00 - 15:00
Kunnskapsgrunnlag
Hva har vi lært om psykososial oppfølging etter 22. juli
Krisereaksjoner
Psykologisk førstehjelp inkludert krisesamtalen
Oppfølging over tid
Dag 2: 09:00 - 15:00
Selvmordsforebygging med hovedvekt på oppfølging av etterlatte ved selvmord
Oppfølging av større hendelser, inkludert etablering og drift av Evakuert-, og pårørendesenter
Stressmestring
Ivaretakelse av personell