Kommunalt ansvar for arbeid med vold i nære relasjoner – RVTS-enes ansvar tydeliggjort

Helsedirektoratet oppfordrer nå alle norske kommuner om å kontakte RVTSene ved behov for bistand til å utarbeide en plan for arbeidet med vold i nære relasjoner.
– Vi bistår gjerne, sier RVTS Østs senterleder Toril Araldsen.

Det er vedtatt en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3a som skal tydeliggjøre den kommunale helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Den nye lovbestemmelsen har følgende ordlyd:

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2018. Senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen, ønsker lovbestemmelsen velkommen, ikke minst også fordi det samtidig pekes RVTS-ene som en viktig ressurs for kommunenes arbeid. I et brev fra Helsedirektoratet som er sendt til alle norske kommuner heter det at «Kommuner som ønsker råd og veiledning i å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, eller til sitt planarbeid mot vold i nære relasjoner, kan ta kontakt med det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i sin region. RVTSene tilbyr kurs, undervisning og veiledning i traumebehandling, selvmordsforebygging, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger med traumeerfaringer og har som en del av sitt samfunnsoppdrag å være «en tjeneste for tjenestene».

Sitt ansvar bevisst
– Alle de fem regionale RVTS-ene har arbeid mot vold i nære relasjoner som ett av sine hovedinnsatsområder i samarbeid med kommuner, og vi bifaller at Helsedirektoratet tydeliggjør viktigheten av at alle nivåer er seg sitt ansvar bevisst. Ingen klarer å bekjempe vold og overgrep alene. Man må samarbeide både innen og på tvers av ulike organisasjoner og etater, sier Toril Araldsen. Hun trekker også frem Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nye nettside «Helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner i kommunen» som en viktig kilde til tydelighet om hvilket ansvar ulike offentlige instanser har.

Strukturert, systematisk og langsiktig
– Vi har ikke «en vaksine» mot vold. Skal vi lykkes i det forebyggende arbeidet må vi jobbe strukturert, systematisk og langsiktig. For å få til det, må ledere prioritere voldsforebyggende arbeid. Det er et suksesskriterium at kommuneledelsen tar sitt ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, blant annet ved å legge til rette at personellet som yter tjenester har grunnleggende kunnskap og kompetanse om vold og seksuelle overgrep, og hvordan det kan avdekkes og følges opp, sier Araldsen. Hun forteller at RVTS Øst erfarer at kompetanseutvikling er ressurskrevende.

– Vi jobber bevisst med å øke tilgjengeligheten av oppdatert kompetanse. Blant annet har vi i prosjektet SNAKKE ønsket å gi muligheten for øving på kritiske ferdigheter, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye digitale tjenester som kan supplere våre programmer, undervisning og kurs, sier RVTS Øst-lederen.

Hun trekker også frem viktigheten av at ledere er sitt ansvar bevisst, ved at de kartlegger kompetansebehov, rekrutterer nødvendig kompetanse og sørger for faglige rutiner for god samhandling.

–  Kort og godt bør det, slik det også påpekes fra Helsedirektoratet, lages en kommunal plan for arbeidet med vold i nære relasjoner, som bør tydeliggjøre hvordan kommunen skal ivareta og følge opp sitt ansvar for vold og overgrep, avslutter Toril Araldsen.