– I en krisesituasjon er det nødvendig å gå sakte, men tenke raskt

Det sier beredskapsleder Arnt Tronvoll som nylig gjennomførte kriseledelseopplæringen til RVTS Øst på Utøya. Lederkurset inngår i vårt kompetansetilbud om krise- og katastrofeberedskap. Etterspørselen etter slik kunnskap har økt etter flere alvorlige hendelser som terrorangrepet mot moskeen i Bærum, selvmord blant unge og lokale drapssaker på Østlandet.

– RVTS Øst har et eget kompetanseprogram knyttet til oppfølging av arbeidet med kriser og katastrofer. Dette gjelder både veiledning, konkret bistand, spesiallagde kurs og informasjonsmateriell. I forbindelse med terrorangrepet i Bærum, bisto vi på ulike måter overfor kommuneledelse, kommunens kriseteam, skoleledelse og den aktuelle moskeen, sier spesialrådgiver Nils Petter Reinholdt i RVTS Øst.

Krav fra myndighetene
Etter terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011, har myndighetene fått et større fokus på etablering av lokale beredskapsplaner for tjenester på det psykososiale feltet.

Beredskapsleder Arnt Tronvoll (bildet) er en av de som har gjennomført kriseledelseprogrammet. Her løser de bl.a oppgaver i team – under stress.

– Forskning og erfaring viser at det å ha kunnskap om krisereaksjoner og å ha trent i mest mulig realistiske omgivelser, vil være verdifullt for en best mulig krisehåndtering i det virkelige liv, sier spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik i RVTS Øst.
– I Nasjonal helseberedskapsplan (2014) fremgår det at RVTS’ene skal bidra til bedre og mer helhetlige beredskapstjenester, blant annet gjennom kompetanseoverføring til samarbeidspartnere i regionen. Siden 2011 har RVTS Øst aktivt bistått kommunene (kriseteam og nødetater) i Østlandsregionen med opplæring, veiledning og trening knyttet til implementering av Helsedirektoratets veileder etter kriser, ulykker og katastrofer, sier Nils Petter Reinholdt. I kompetanseprogrammet RVTS Øst har utviklet, inngår en egen modul om EPS der kriseteam, innsatspersonell og andre involverte får opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer. RVTS Øst bistår også med planlegging og gjennomføring av øvelser – både fullskalaøvelser og mer avgrensede øvelser lokalt.

Kurstilbud om kriser og katastrofer
Blant annet arrangeres det et to dagers grunnkurs for kriseteam og deres nære samarbeidspartnere og deretter kan man velge mellom flere påbyggingsmoduler som går i dybden på sentrale temaer. Modulene har temaene «Oppfølging av barn/unge og familier», «Stressmestring», og «Krisekommunikasjon». Tiltakene er for en stor del støttet opp av Læringsportalen «Psykososial støtte og mestring»(www.psykososialberedskap.no). Kurset gir deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at deltakerne blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Ledertrening på Utøya
Interessen for RVTS Øst sin tre dagers lederopplæring, «Kriseledelse i en ny tid» på Utøya, har vært stadig økende. Det betyr flere nye kursdatoer i 2020.
– Målet med vårt lederprogram er å utvikle fremtidige kriseledere. Kurset har fokus på personlig utvikling, samhandling, psykososiale ferdigheter og stresshåndtering og ledes av fagpersoner medstor fagkunnskap og lang erfaring på krisefeltet, sier Reinholdt. Under tre meget intense kursdager arbeider deltakerne i team med caser og scenarioer knyttet til kriser og katastrofer. Den enkelte deltaker følges opp personlig med gjennomgang av lederverktøy/test, fortløpende veiledning underveis og en avslutningssamtale for sammen å finne frem lærings- og forbedringspunkter i den enkeltes utøvelse i en krisesituasjon. Krisekurs gir praktisk læring. Beredskapsleder Arnt Tronvoll i Orkdal kommune som deltok på kriselederkurset på Utøya,trekker frem at det er viktigere enn noen gang at man i kommuner tar høyde for at den neste store hendelsen like gjerne kan skje i egen kommune og med mange involverte.
– Derfor satte jeg stor pris på kursholdernes gode kunnskap på krisefeltet, men at de også hadde stor respekt for kunnskapen til de som deltok, og at det ikke er noen som har absolutte svar. Håndteringen av større hendelser er krevende og det er viktig å være forberedt. Det ga god praktisk nytteverdi å ha deltatt på kurset.
– Som beredskapsleder har jeg behov for alle tilgjengelige ressurser. Oppgaven er å koordinere arbeidet til det beste for de involverte. Jeg synes kompleksiteten i en større hendelse ble godt belyst under kursdagene. Et poeng er «nødvendigheten av å gjerne gå sakte, men tenke fort – i stedet for å gå fort og tenke sakte», oppsummerer Arnt Tronvoll.

Det at kurset gjennomføres på Utøya gir et alvorlig bakteppe. Deltakerne får møte både involverte hjelpere som reddet livet til flere ungdommer og en forelder som mistet sitt barn i terrorangrepet. På denne måten gis det innsikt i hvordan de opplevde krisesituasjonen fra ulike ståsteder, ulike krisereaksjoner i etterkant og hvordan veien tilbake til hverdagslivet har vært. Deltakerne får også innsikt i ulik forskning etter 22. juli spesielt samt om internasjonale kriser og katastrofer generelt.

Ønsker du å vite mer om RVTS Øst sitt tilbud for dette fagfeltet?
Da kan du kontakte spesialrådgiverne Nils Petter Reinholdt eller Svein Arthur Kallevik, se ansattoversikt.