En hjelp til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

De menneskelige og økonomiske konsekvensene er svært store når et selvmord skjer. Det er kommunens ansvar å forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En måte å systematisere dette arbeidet på er å utarbeide en kommunal handlingsplan med konkrete tiltak.

Denne nettsiden skal være en ressurs for kommunalt arbeid med slike handlingsplaner. Nettressursen gir oversikt over sentrale tema en slik handlingsplan bør inneholde, og du kan finne informasjon om hvordan komme i gang med å lage handlingsplanen, samt hvordan iverksette tiltakene i planen. Du finner også lenker til faglige ressurser, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, samt sentrale veiledere for selvmordsforebygging og konkrete eksempler på kommunale handlingsplaner.

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner for forebygging av selvmord og selvskading skal sikre:

  • at kommunene har fokus på forebygging, behandling og oppfølging
  • at etterlatte og berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud

I tillegg skal planen bidra til:

  • god faglig forebygging av selvmord og selvskading i et folkehelseperspektiv
  • styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) kan bistå i utarbeidelse av din kommunes kommunale handlingsplan, her finner du informasjon om RVTS Østs selvmordsforebyggende arbeid. 

(Foto: Laurenz Kleinheider/Unsplash.com)