Digital støtte til alle som arbeider traumebasert med voksne

For å gi best mulig behandling av voksne med traumer, trenger hjelpere lett tilgang til oppdatert traumeforståelse. Derfor har RVTS Øst utviklet nettressursen traumebehandling.no, som tilgjengeliggjør denne kompetansen digitalt. Du får også kunnskap om oppdagelse og behandling av traumer.

Å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser kan føre til psykologiske skader. Traumatisering kan føre til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. Ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester etterspør kunnskap om traumer i arbeid med voksne.

Faglig oppdatert
– Vi vet at det kan være vanskelig å holde seg faglig oppdatert i en hektisk hverdag og ser at traumekunnskap om voksne er etterspurt. Derfor ville vi utvikle en digital ressurs. Det sier prosjektleder Hilde Pentzen, som er fagansvarlig i RVTS Øst, sammen med Arabella Nuila. Pentzen forteller at traumebehandling.no er tilgjengelig for alle og fremover vil bli brukt i undervisning ved RVTS Øst.
– Vi får også tilbakemeldinger fra fagpersoner at den tas i bruk i opplæring og veiledning, f.eks sammen med nyansatte. Det er vi glade for å høre, sier Pentzen.

Rask tilgang til kunnskap
Blant dem som allerede har tatt traumebehandling.no i bruk er psykologspesialist Lars Skahjem. Han er teamleder og behandler ved DPS/Sykehuset Østfold i tillegg til at han jobber med utredning og behandling av innsatte ved Halden fengsel. I sitt arbeid møter han mange alvorlig traumatiserte mennesker.
– Traumebehandling.no hjelper meg til å konkretisere forslag til tiltak, teknikker og psykoedukasjon. Dette er veldig nyttig i forbindelse med innføringen av pakkeforløp, og spesielt da i formulering av behandlingsplaner og i kommunikasjon med pasient, pårørende og fastlege, sier Skahjem. En annen som har gjort seg kjent med ressursen er Marian Løwfeldt Strand, forløpskoordinator i Sarpsborg kommune.
– I kommunen er det viktig for oss å forstå plagene den enkelte pasient beskriver. Svært mange sliter med traumer; Mange med komplekse traumer som påvirker relasjoner til andre, følelse av manglende egenverd, rusbruk og sosioøkonomiske forhold. Ofte med dissosiative symptomer og tilleggs diagnoser som depresjoner, tvang og ulike former for personlighetsforstyrrelser, sier Strand. Hun betoner derfor viktigheten av å ha tilgang på kunnskap presentert på en oversiktlig måte.
– Noe av stoffet er kjent fra tidligere, men nå er kunnskapen samlet, slik at vi slipper å hente materiell brukt i psykoedukasjon fra ulike nettsteder. Ansatte hos oss har ofte Ipader med i pasientsamtaler og vi vil nå kunne benytte både filmer og tekst fra portalen for å forklare pasienter om bakgrunn og sammenhenger, sier Strand.

Tre hoveddeler
Strukturen, som har en hovedinndeling med forstå, oppdage og behandle, er grundig gjennomtenkt for å gi god og rask oversikt. Nettressursen skal også videreutvikles.
– Jevnlig arrangerer vi kurs, og vi jobber også langsiktig gjennom forpliktende samarbeid med ulike tjenester. Ved å bruke nettressursen i vår undervisning tenker vi at det vil sikre nødvendige videreutvikling av innhold. Da kan vi blant annet få tilbakemeldinger og tips som vi kan bruke i ytterligere utviklingsarbeid, avslutter Pentzen.

Opptak fra lanseringsseminar 
Den nye nettressursen traumebehandling.no ble lansert på et frokostseminar som ble streamet på Facebook den 23. september. Seminaret er nå tilgjengeliggjort via YouTube. Der kan du bl.a høre mer om bakgrunnen for utvikling av ressursen og få en presentasjon av hvordan den er bygd opp. Du kan også høre Marian Løwfeldt Strand og Lars Skahjems tanker om hvordan den nye ressursen kan være til nytte i deres jobbhverdag.
Du finner opptaket på YouTube-kanalen til RVTS Øst, se nederst på siden, under «ressurser».