Ulla Bjørndahl

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med forebyggende arbeid knyttet til vold og overgrep med et særlig fokus på seksualitet og seksuelle overgrep. I arbeidet mitt fokuserer jeg på å gi førstelinjetjenestene kunnskap, verktøy og handlingskompetanse til å kunne snakke om temaer mange synes er vanskelige. Jeg har et særlig fokus på at tjenestetilbudene til personer i vanskelige livssituasjoner skal se sammenhengen mellom den psykiske, fysiske og seksuelle helsen til personer de bistår.

Utdanning:
Jeg har en mastergrad i sosiologi med fordypning i marginalisering og ulikhet.

Erfaring:
Jeg har lang erfaring med kunnskaps- og kompetansearbeid fra Oslo kommune. Jeg har mange års erfaring med kartleggingsarbeid, undervisning, veiledning, opplæring av førstelinjetjeneste og prosjektarbeid, og har jobbet med påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter og politiske beslutningsprosesser. I tillegg har jeg skrevet flere rapporter om salg og bytte av seksuelle tjenester.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg har stor tro på at vi kan forebygge skadelig seksuell atferd og seksuelle overgrep ved å gi barn og unge aldersadekvat kunnskap om kropp, seksualitet, grenser og lovverk. Jeg er opptatt av at vi må våge å spørre når vi bekymrer oss, og at vi må utfordre oss selv til å bli gode på å snakke om temaer vi synes er krevende og ubehagelige.