Lars Halaas Lyster

Områdeleder kommune

Spesialområde:
Jeg jobber særlig med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. RVTS Øst har spissfunksjon på dette området og jeg er nasjonal koordinator. Jeg arbeider også med tiltak for militært og sivilt innsatspersonell, samt strategier for stressmestring. Komplekse traumer hos barn er et annet spesialområde og jeg var med på å etablere RVTS Øst sitt arbeid og strategi knyttet til traumebasert omsorg, TBO.

Utdanning:
Jeg er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og familier. Etter endt studie har jeg tatt flere ulike etterutdanninger i tema som traumer, depresjon, angst, diagnostikk, behandlingsmetode og selvmordsforebygging.

Erfaring:
Jeg har jobbet i Forsvarets stressmestringsteam med spesielt fokus rettet mot internasjonale operasjoner og personell som tjenestegjør utenlands. Jeg har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og barn/ungdom: BUP, akuttavdeling, familieavdeling og ambulerende team. Jeg har også jobbet på Østbytunet, et behandlingssenter for barn/ungdom. Jeg har lang erfaring med å veilede personell både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. I RVTS Øst har jeg drevet mye med fagutvikling, vært prosjektleder og bidragsyter i prosjekter som utveier.no, snakkemedbarn.no, Traumesensitiv omsorg og Psykososial støtte og mestring.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
Jeg liker arbeidet med å oversette ny kunnskap til reell praksis i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Sammensatte vansker krever koordinerte tiltak og jeg ser viktigheten av at alle i et nettverk rundt barn eller voksne har oppdatert kunnskap.  I rollen som nasjonal koordinator for RVTSenes arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, forsøker jeg å skreddersy tilbud og kompetanseheving til et bredt spekter av hjelpere.