Charlotte Johannessen

Spesialrådgiver

Spesialområde:
Jeg jobber med forebyggende arbeid knyttet til vold og overgrep, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. Jeg arbeider mye mot førstelinjetjenester som barnehager, skoler og deres samarbeidspartnere. Fokus i arbeidet er undervisning, veiledning og støtte til ledere for å iverksette systematisk arbeid med kompetanseheving om arbeid med vold og overgrep. Jeg er opptatt av å styrke kompetansen til de som møter barn og unge i hvordan de kan snakke med barn om deres erfaringer med ulike sensitive tema og vold og overgrep.

Utdanning:
Jeg er utdannet førstelektor i pedagogikk. Jeg arbeider i en deltidsstilling ved RVTS-Øst. I tillegg arbeider jeg ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Der underviser jeg i emnene  småbarnspedagogikk, barn i vanskelige livssituasjoner og spesialpedagogikk. Mine forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagefeltet er rettet mot små barn i risikosituasjoner, tverrfaglig samarbeid,  barnehagetilbudet for de yngste barna og arbeid med personalets relasjonskompetanse. Jeg har lang erfaring fra arbeid i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste for barn og unge,  og har tatt spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse.

Noe jeg særlig vil trekke frem:
I mitt arbeidet er jeg opptatt av å gi de som møter barn i sårbare livssituasjoner hver dag kunnskap, trygghet og økt handlingskompetanse for å gi barn og unge gode oppvekstbetingelser. Dette krever god samhandlingskompetanse både innad i personalgrupper og i det tverretatlige samarbeider mellom ulike tjenester. Ansatte i barnehager og skoler kan utgjøre en vesentlig forskjell i barns liv, noe som krever trygghet i relasjoner og mot til å handle.