Psykososial ivaretakelse ved katastrofer og ulykker, EPS AVLYST

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til Psykososial ivaretakelse ved katastrofer og ulykker, EPS AVLYST

Grunnet den pågående smittesituasjonen i Oslo har vi besluttet å utsette denne kursdagen inntil videre. Vi beklager dette, og er i gang med å vurdere eventuelle digitale alternativ.

 

Dagskurs om etablering og drift av Evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker/katastrofer

Dette er en egen modul om etablering og drift av Evakuert- og pårørendesenter (EPS). Kurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer.

Temaer som berøres er: situasjonsforståelse, kriseledelse, informasjon, mentale forberedelser og psykologisk førstehjelp. Interaktivitet med utgangspunkt i konkrete case/problemstillinger vil være en integrert del av opplæringen gjennom bruk av blant annet film. En avgrenset tabletop øvelse og andre øvelser inngår som en del av undervisningsdagen.

Innholdet i læringsopplegget vil gjenspeile de faglige anbefalingene som fremkommer gjennom veilederen «Mestring, håp og samhørighet» (Helsedirektoratet), og andre styringsdokumenter.

Hovedmålet er å gjøre kommunale kriseteam, og samarbeidende etater bedre rustet til å håndtere en større ulykke/katastrofe/terrorhendelse. Særlig fokus vil være på psykososial ivaretakelse.

Målgruppe

Målgruppen for opplæringen er primært psykososiale kriseteam og andre kommunale etater som blir mobilisert i et EPS.

Læringsmål

·         Kommunale kriseteam, og samarbeidende etater er bedre rustet til å håndtere en større ulykke/katastrofe/terrorhendelse.

·         Deltakerne har oversikt sentrale elementer som inngår i etablering og drift av EPS

·         Kunne gi psykologisk førstehjelp og informasjon til grupper av rammede

Program

Program vil bli lagt ut senere.