Ny håndbok: Ungdom utnyttet til kriminalitet

Norske tilstander

Den siste tiden har ungdoms- og gjengkriminalitet igjen vært et særlig aktuelt fagområde, blant annet grunnet bekymring for at svenske kriminelle nettverk søker seg til Norge. Til tross for en annen situasjon her til lands enn for vårt naboland Sverige, er det likevel viktig å være oppmerksom på mulige endringer når det gjelder rekruttering og utnyttelse av ungdom.

For å lykkes med det viktige arbeidet i møte med utsatt ungdom, må ulike aktører jobbe sammen. I forbindelse med lansering av håndboken «Ungdom utnyttet til kriminalitet» inviterte RVTS Øst 5. april til et fagmøte om temaet, med innlegg fra aktuelle aktører på fagfeltet. Et uttalt ønske for både RVTS Øst og SaLTo er at håndboken blir brukt både som del av kunnskapsgrunnlaget for utforming av forebyggingsstrategier og -tiltak, og som en hjelp til å avdekke utnyttelse og sette inn riktig tiltak for å sikre en helhetlig oppfølging av ungdom som har blitt utnyttet. Boka er skrevet av spesialrådgiver Line Ruud Vollebæk ved RVTS Øst, som sammen med de andre RVTS-ene og SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune har innhentet erfaringsbasert kunnskap fra norske fagpersoner som jobber tett på ungdom involvert i kriminalitet.

F.v: Hege Bøhm Ottar (SaLTo), Kathinka Hartmann

(Konfliktrådet i Oslo), Line Ruud Vollebæk (forfatter, RVTS Øst),

Julie Platou Kvammen (Kripos), Ingrid Weider Lothe (KOM) og

Thov Midtsund Nordbø (Barneombudet).

–       Hovedmålet med boka er jo at den kan bidra til at man fanger opp ungdom i risiko og i størst mulig grad forebygger at de blir rekruttert og utnyttet, samt at ungdom som blir utnyttet, skal bli sett og forstått og tilbudt den hjelpen de trenger for å komme seg ut av den vanskelige situasjonen de er i. Dette er ingen tung fagbok, men en oversiktlig og praktisk rettet håndbok i hendig format, som både er overkommelig å lese og kan fungere som et nyttig verktøy i en travel arbeidshverdag, innledet forfatter Line Ruud Vollebæk.

«Vi er forpliktet til å ha kompetanse om menneskehandel»

–       Menneskehandel er en kompleks og skjult form for kriminalitet. Vi må være proaktive, og vi har forpliktelser til å beskytte mennesker mot menneskehandel. Ansvaret forsterkes selvsagt når de utnyttede kan være barn, sa Julie Platou Kvammen, leder av politiets nasjonale kompetansegruppe menneskehandel (Kripos).

Videre gratulerte seniorrådgiver Ingrid Weider Lothe fra Koordineringsenheten mot menneskehandel, KOM (Politidirektoratet) med det systematiske utviklingsarbeidet som danner grunnlaget for håndboka. Hun pekte på at instanser som kommer i kontakt med berørte mennesker må ha kompetanse om menneskehandel:

–       Håndboka gir en viktig og god pedagogisk fremstilling, og vil være et viktig verktøy for å ivareta forpliktelsene vi har, sa hun.

Selvbestemt kriminalitet – når er barn og unge utnyttet?

Barneombudet var også representert ved seniorrådgiver Thov Midtsund Nordbø. Han innledet med å belyse forholdet mellom det å kunne ta rasjonelle valg og at mange barn har med seg en sårbarhet, og dermed også kan være et offer. I tillegg til å trekke relevante linjer til blant annet FNs barnekonvensjon, norsk lov og statens forpliktelser, fremhevet han følgende:

–       Vi i Barneombudet ser veldig ofte at innovasjonen gjerne skjer fra grasrota og opp – det er her endring kan skje! Dessuten har denne håndboka ivaretatt et unikt barne- og ungdomsperspektiv, som jeg ønsker å honorere, avsluttet han.

Katinka Hartmann, leder av Konfliktrådet i Oslo avsluttet fagmøtet med flere sentrale perspektiver, som også er gjennomgående i både håndboka og i de andre innleggene:

–       Det er mange gråsoner når det kommer til ungdom og kriminalitet. Konfliktrådet har et spesielt ansvar for ungdommer som er i konflikt med loven, og jeg syns begrepet «selvbestemt kriminalitet» som belyses i håndboken er veldig interessant. Det er selvsagt ikke slik at alle ungdommer som begår kriminalitet er utnyttet, men det kan være et vesentlig kontrollspørsmål å ta med seg i større grad inn i arbeidet: er det utnyttelse som ligger bak? Der kan man kanskje finne noen nye svar med denne håndboka, avrundet hun.

Håndboka Ungdom utnyttet til kriminalitet er tilgjengelig både i gratis digital PDF-versjon og fysisk håndbok.

Nytt digitalt grunnkurs for alle som jobber med utsatt ungdom

I forbindelse med utgivelse av håndboka lanserer RVTS Øst også et nytt digitalt grunnkurs om temaet. Kurset er særlig relevant for alle som jobber med ungdom i risiko og/eller ungdom involvert i kriminalitet, f.eks. politiet, SLT, utekontakter, barnevernet, helsetjenesten, fritidsklubber, skole (miljøarbeidere, rådgivere etc.), NAV, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, forsvarsadvokater m.m.

Les mer og meld deg på her