– Tålmodig omsorg er viktigst for endring

Den tradisjonelle medisinske behandlingstilnærmingen til barn og unge med omfattende plager, utfordres i oktober-utgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Tålmodig omsorg satt i system lanseres som mest effektivt for å hjelpe utsatte barn.

– Gjennom å endre spørsmålet fra «hva feiler det deg?» til «hva har skjedd med deg?», ønsker vi å fremheve sammenhengen mellom barnets bakgrunn og nåværende fungering, forteller spesialrådgiver i RVTS Øst, Mari Kjølseth Bræin, som er hovedforfatter av artikkelen «Traumebevisst omsorg i barnevernet». Bræin m.flere viser hvordan RVTS gjennom sine undervisningsprogrammer har bidratt til å styrke traumekompetansen hos barnevernsansatte.

– Samarbeid med barnevernet har vært en prioritert oppgave for oss i mange år. Gjennom våre kompetansehevingsprogrammer ønsker vi å bidra til en felles forståelse av barna og fagutvikling i tjenestene. HandleKraft og Traumesensitivt barnevern er to kompetansehevingsprogrammer som er utviklet av RVTS, og begge skal styrke traumekompetansen, blant annet ved å skape et felles språk om utviklingstraumatiserte barn og unge, forteller Bræin, som har skrevet artikkelen sammen med kollega Ane Heiberg Simonsen i RVTS Øst og Anette Andersen fra RVTS Sør.

– Vi tror tiltak som kan integreres og repeteres i hverdagen, vil ha størst effekt. I artikkelen viser vi hvordan vi jobber, og deler erfaringer fra implementering av programmene, sier Bræin. I samme tidsskrift har hun også skrevet om diagnostisering: artikkelen «Kartlegging av barn med «The Neurosequential Model of Therapeutics» er skrevet i samarbeid med Heine Steinkopf fra RVTS Sør og Dag Nordanger fra RVTS Vest.

Paradigmeskifte

Oktoberutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2017) vies i sin helhet til utviklingstraumer. Dag Øystein Nordanger er gjesteredaktør, og i den innledende artikkelen «Regulerende omsorg» utdyper Nordanger selve begrepet utviklingstraumer slik: «Utviklingstraumeperspektivet handler mer om å kompensere for barnets tapte erfaringer enn å «reparere skader», skriver Nordanger, og understreker videre at omsorgssystemet da blir den viktigste arenaen for endring.

Traumesensitivt barnevern

Traumesensitivt barnevern er et regionalt kompetanseprogram, bygget opp etter RVTS Østs modell for kompetanseheving i organisasjoner. Programmet startet i 2012 etter initiativ fra Bufetat, som ønsket å øke kunnskapsnivået hos ansatte om nyere traumeforståelse og konsekvenser for behandling.

Høsten 2017 er RVTS Øst i gang med et program for private aktører, og våren 2018 vil også fosterhjemstjenesten i kommunalt barnevern få tilbud om opplæring i ”Traumesensitivt barnevern”.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Traumebevissthet i barnevernet (PDF)

Nettsteder

Tittel Lenke

Ny kunnskap om traumatiserte barn (Psykologforeningen)

Traumebevissthet i barnevernet (psykologtidsskriftet.no)