Spesialisthelsetjenesten

Selvmord og traumelidelser representerer store omkostninger både for den enkelte, familien, det sosiale nettverket og samfunnet som helhet. Kompleksiteten og omfanget gjør at det er behov for en systematisk og

Barne- og familievern

RVTS Øst tilbyr kompetanseutvikling som er praksisnær, og tilpasset det daglige arbeidet i barnevernet og familievernet. Barnevernet, både kommunalt og statlig, bistår og hjelper barn som har vært utsatt for

Kommunal- og statlig tjeneste

De ansatte i kommunale og statlige tjenester er ofte de som først møter brukere som lever i utfordrende livssituasjoner. Hjelpere som møter disse menneskene bør ha kunnskap om traumer, kriser, selvmordsrisiko

Psykososial beredskap

”Psykososial beredskap” er ett av de sentrale områdene de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har spisskompetanse på. Et forsterket fokus på dette temaet er blant annet

01/03/2017
RVTS Øst søker spesialrådgiver med ansvarsområde mindreårige flyktninger og asylsøkere og arbeid med unge innvandrere

Vi søker en ny ansatt som kan videreutvikle våre tilbud til omsorgssentre,

09/01/2017
Tilskudd til å rekruttere nye kommunepsykologer 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til  rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse-