RVTS Øst står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst.
RVTS Øst har spisskompetanse på fagområdene:

  • Relasjonstraumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap
  • Vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon

Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst. Region øst omfatter fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. Vårt oppdrag er også å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading og selvmord.

Det meste av vår virksomhet er organisert i programmer. For delta i et av våre programmer, må det inngås en avtale mellom ledelsen i organisasjonen og RVTS Øst. Deretter tilbys en rekke kursdager, workshops og lederutviklingsmøter knyttet til programmet. RVTS Øst følger gjerne opp med fordypningsdager og nettverksmøter.

Noen av våre tilbud er frittstående kurs og konferanser som er åpne for alle interesserte. Vi tilbyr også en rekke pedagogiske verktøy som nettportaler med film, intervjuer, fagstoff og tester, og enkelte mobilapper, brosjyrer og filmer.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse – region Øst og Sør. RVTS Øst er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

STRATEGI 2019-2021