Nils Petter Reinholdt

E: [email protected]

M: 994 38 234

Spesialområde: Har mangeårig og bred erfaring fra selvmordsforebygging. Dette omfatter blant annet utvikling og oppfølging av selvmordsforebyggende strategier nasjonalt, regionalt og lokalt. Har vært involvert i flere større og mindre forsknings-, og utviklingsprosjekter i feltet.

Utdanning: Cand.mag., psykiatrisk sykepleier, videreutdanning i pedagogikk.

Erfaring: Mangeårig leder av Enhet for selvmordsforebygging og sorgstøtte i Sykehuset Innlandet. Har vært tilknyttet Helsetilsynet og senere Helsedirektoratet som prosjektleder for Handlingsplan mot selvmord og oppfølgingstiltak etter denne.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Har bred klinisk erfaring med selvmordsutsatte og etterlatte, i tillegg til oppfølging av mennesker som har vært involvert i kriser og katastrofer. Har de siste årene vært ansvarlig for et større nasjonalt prosjekt der formålet har vært å styrke kompetansen i sivil sektor når det gjelder oppfølging av veteraner fra internasjonale operasjoner. Som en videreutvikling av dette arbeidet er vi ved RVTS Øst i gang med å styrke innsatsen overfor ulike typer av innsatspersonell.