Selvmordsforebygging – spesialisthelsetjeneste

RVTS Øst har som målsetting å forhindre selvmord, kvalitetssikre behandlingen og styrke samhandlingen med kommunale tjenester. Derfor har RVTS Øst, i samarbeid med de regionale HFene, ansatt en spesialrådgiver ved hvert helseforetak. Dette gir mulighet for en langsiktig system- og fagutvikling hvor også forskning inngår.

Vi tilbyr rådgivning og undervisning, samt konsultasjon og veiledning, både i enkeltsaker og rettet mot hele avdelinger. Oppbygging av ressursnettverk bidrar til kompetanseheving og samarbeid i foretakene.

  • Konsultasjon i enkeltsaker
  • Styrke tverrfaglig samarbeid gjennom nettverksbygging
  • Bidra til å sikre oppfølging av etterlatte og helsepersonell etter selvmord
  • Styrke samarbeidet innen helseforetaket: mellom akuttavdelinger, DPS, BUP og medisinske avdelinger
  • Styrke samarbeid mellom helseforetaket og 1. linjetjenesten
  • Bidra til bedre behandling gjennom forskning og utviklingsarbeid