”Psykososial beredskap” er ett av de sentrale områdene de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har spisskompetanse på. Et forsterket fokus på dette temaet er blant annet en konsekvens av terrorhandlingene i Norge sommeren 2011. Fagutvikling inngår som en sentral komponent i vårt arbeid med psykososial beredskap.

Ved RVTS Øst har det i de siste tre årene vært et omfattende arbeid rettet inn mot kommunale kriseteam og militært innsatspersonell. Dette har vært nasjonale satsinger begrunnet i nasjonale handlingsplaner og implementering av veiledere/retningslinjer for oppfølging etter kriser og katastrofer.

Psykososial beredskap omfatter områdene:

– frivillige organisasjoner
– kommunale kriseteam
– innsatspersonell sivilt
– innsatspersonell militært
– forebygging/oppfølging/veiledning til kommunal og spesialisthelsetjeneste radikalisering

Se nedenfor under «Våre prosjekter» for nærmere beskrivelse av RVTS Østs pågående aktiviteter.