De ansatte i kommunale og statlige tjenester er ofte de som først møter brukere som lever i utfordrende livssituasjoner. Hjelpere som møter disse menneskene bør ha kunnskap om traumer, kriser, selvmordsrisiko og sikring av voldsutsatte. Det er også viktig at hjelperen er sensitiv for kulturforskjeller.

RVTS Øst tilbyr kurs, undervisning og veiledning i traumebehandling, selvmordsforebygging, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger med traumeerfaringer.

Målgrupper er; NAV, barnehage/skole, kommunale helsetjenester , asylmottak, barnevern og familievern, politi og øvrig innsatspersonell, frivillige organisasjoner.