RVTS Øst tilbyr kompetanseutvikling som er praksisnær, og tilpasset det daglige arbeidet i barnevernet og familievernet.

Barnevernet, både kommunalt og statlig, bistår og hjelper barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold, overgrep og tvungen migrasjonen. Det kan dreie seg om enkeltstående hendelser, eller gjentatte belastninger over tid

Vedvarende påkjenninger fra tidlig barndom omtales ofte som «komplekse traumer» eller «utviklingstraumer». Slike traumer kan gi omfattende skader på barns utvikling, deriblant svekket helse, livskvalitet og sosial fungering. Barna vil ofte trenge spesielt tilrettelagt omsorg og behandling, noe som krever traumespesifikk kompetanse hos hjelperne.

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Problemene kan ha sammenheng med belastende livshendelser, som kan virke inne på både barn og voksnes fungering i hverdagen. Vi samarbeider derfor tett også med familievernet.

Barne- og familievernet er også viktige instanser i arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Ta gjerne kontakt for drøfting av mulig samarbeid.