Workshop for gatenære lavterskeltiltak – utnyttelse av sårbare personer

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Workshop for gatenære lavterskeltiltak – utnyttelse av sårbare personer

RVTS Øst og KORUS Oslo inviterer til boklansering og workshop om sårbarhet og utnyttelse, for gatenære lavterskeltiltak.

Ansatte og frivillige i gatenære lavterskeltiltak kommer daglig i kontakt med sårbare personer og personer i sårbare situasjoner, både norske og ulike migrantgrupper. Det dreier seg for eksempel om hjemløse, rusavhengige, psykisk syke, ensomme, fattige tilreisende EØS-migranter som livnærer seg ved tigging og samling av tomflasker, arbeidsmigranter og personer uten lovlig opphold. Når man befinner seg i en vanskelig situasjon, kan man være sårbar for ulike former for utnyttelse. RVTS Øst og KORUS Oslo ønsker derfor å invitere til workshop der vi deler erfaringer og kunnskap om arbeid med målgruppene. Dette er en oppfølging av et webinar RVTS øst hadde om samme tema november 2020, da pandemien gjorde det vanskelig å få gjennomført en fysisk workshop.

Det er ikke nødvendig med kunnskap om utnyttelse og menneskehandel for å delta. 

Dagen vil være todelt. Første del av dagen vil ulike innledere, blant annet Anette Brunovskis fra Fafo, Kirkens Bymisjon, Uteseksjonen i Oslo og RVTS Øst, presentere kunnskap og erfaringer knyttet til tematikken. Andre del av dagen vil brukes til erfaringsutveksling i plenum, gruppediskusjoner og gruppearbeid der vi samler deltakernes erfaringer med å jobbe med sårbare grupper som er/kan være utnyttet – med fokus på forebygging, avdekking og oppfølging. Kunnskapen vi samler inn vil systematiseres og gjøres tilgjengelig for deltakerne, og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for RVTS Øst og KORUS Oslo sitt videre arbeid med temaet.

Målgruppe

  • Ansatte og frivillige på gatenære lavterskeltiltak med tilbud til rusavhengige, hjemløse og sårbare migranter (papirløse, arbeidsmigranter med prekære arbeids- eller boforhold, bostedsløse EU/EØS-migranter). Med gatenære lavterskeltiltak menes kaféer/oppholdssteder, rådgivningstjenester, helsetjenester og overnattingstilbud for de nevnte brukergruppene.
  • Oppsøkende tjenester

Program

30. august
09.00 – 09.45Overordnet perspektiv for dagen v/RVTS Øst og KORUS Oslo.
– Forebygging og avdekking av utnyttelse blant lavterskeltiltakenes brukergrupper
– Presentasjon av håndboka «Sosialt arbeid med sårbare migranter – Kunnskap, regelverk og praktiske råd» (deltakerne vil få hvert sitt eksemplar av boka)
09.45 – 10.00Pause
10.00 – 10.45Utnyttelse av migranter i sårbare situasjoner
– Anette Brunovskis, Fafo/NKVTS
– Bymisjonssenteret i Oslo
10.45 – 11.00Pause
11.00 – 11.45Utnyttelse i rusmiljøene
– Uteseksjonen i Oslo kommune
– RVTS Øst
11.45 – 12.30Lunsj
12.30 – 13.15Hvordan kan vi hjelpe når vi mistenker utnyttelse?
– Human Trafficking Support Oslo, NAV Grünerløkka
– Erfaringsutveksling mellom deltakerne
13.15 – 13.30Pause
13.30 – 15.00Kafedialog/gruppearbeid: Hvordan kan lavterskeltiltakene forebygge, avdekke og hjelpe? (inkludert pause)
15.00 – 15.30Oppsummering og veien videre