Ivaretakelse av personell – med særlig fokus på avlastningssamtalen

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Ivaretakelse av personell – med særlig fokus på avlastningssamtalen

Krise- og katastrofearbeid er krevende og kan medføre slitasje og reaksjoner hos hjelperen. Kompetanse, erfaring og fellesskap er sentrale elementer som understøtter mestring og robusthet.
I dette kurset gjennomgås oppdaterte faglige prinsipper for personellivaretakelse med særlig søkelys på de belastningene medlemmer av kriseteam og annet innsatspersonell erfarer.

 

Utgangspunktet for kurset er begrepene som anvendes i veilederen: «Mestring, samhørighet og håp». Temaer som berøres er: sosial støtte, avlastnings/støttesamtale, erfaringsmøte og evaluerings/læringsmøte.

Målgruppe

Personellgrupper som har lederroller for eksempel i kriseteam eller ulike innsatspersonellgrupper.

Avlastnings/støttesamtaler i gruppe og kollegasamtaler etter belastende hendelser vil bli særlig vektlagt og trent på i form av praktiske øvelser og ved bruk av caser. Målgruppen for kurset er personellgrupper som har lederroller for eksempel i kriseteam eller ulike innsatspersonellgrupper. Modulen gjennomføres med et begrenset antall deltakere (maksimalt 15).

Læringsmål

  • Deltakerne skal ha kunnskap om de sentrale faglige prinsippene for ivaretakelse av personell etter alvorlige hendelser – inkludert relevante forebyggende tiltak
  • Deltakerne har oversikt over sentrale begreper og kan gjøre rede for innholdet i disse
  • Deltakerne skal kunne gjennomføre avlastningssamtale i gruppe etter belastende hendelser

Program

08.09.23
09:00 - 09:45Introduksjon - presentasjon
Ivaretakelse av ansatte
Refleksjonsoppgaver
Introduksjon til avlastningssamtalen
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 11:30Gjennomføring av avlastningssamtalen inkludert pause
11:30 - 12:00Oppfølging etter samtalen, oppsummering og evaluering