Grunnkurs på Lillehammer: Utnyttelse av sårbare personer – kan det være menneskehandel?

Gudbrandsdalsvegen 186
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Grunnkurs på Lillehammer: Utnyttelse av sårbare personer – kan det være menneskehandel?

RVTS Øst og Statsforvalteren i Innlandet inviterer til grunnkurs: Utnyttelse av sårbare personer – kan det være menneskehandel? Kurset arrangeres på Rosenlund kontorbygg på Lillehammer.

Denne dagen vil vi ha fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir utnyttet.

 

Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere er bakpersoner og ofre.  Mange av oss treffer personer som på grunn av fattigdom, migrasjon, nedsatte kognitive evner, psykiske helseproblemer, autismespekterdiagnoser eller rusavhengighet er sårbare for utnyttelse til bl.a. seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet. Både kriminelle miljøer, familie, venner og bekjente kan stå bak utnyttelsen.

Undervisningen denne dagen vil gi kunnskap om utnyttelse og menneskehandel, hvem de utsatte er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse og hva vi skal, bør og kan gjøre for å hjelpe. Dagen vil bestå av undervisning/presentasjoner, interaktive oppgaver og diskusjon og refleksjon rundt filmer basert på virkelige hendelser. Hvordan kan vi utvide perspektivet når det er så lett å se seg blind på en ting, eller hva gjør vi når vi får denne litt ubestemmelige vonde magefølelsen?

 

 

 

Målgruppe

Fagpersoner i Innlandet som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, utekontakter, kriminalomsorgen, tiltak for rusavhengige, tiltak for psykisk utviklingshemmede, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.

Deltakerne vil få kursbevis og det vil serveres pausemat og lunsj.
Deltakelse er gratis, men personer som er påmeldt og ikke møter opp uten å ha meldt seg av vil få en faktura som dekker kursholders utgifter pålydende kr. 400.

Frist for påmelding er 4.oktober kl 15:00.

Program

19.oktober 2022
09.00 - 09.45Velkommen, introduksjon til tema
09.45 - 10.00Pause
10.00 - 10.45Grunnleggende fenomenforståelse: Om utnyttelse og menneskehandel (juridisk og i praksis), ulike utnyttelsesformer, sårbarhet, rekruttering og maktmidler, samt skadevirkninger
10.45 - 11.00Pause
11.00 - 12.15Hvordan avdekke utnyttelse? Om tegn/indikatorer og fremgangsmåte
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Film, gruppeoppgave og diskusjon
13.45 - 14.00Pause
14.00 - 14.15Sammenhenger mellom utnyttelse, menneskehandel og annen problematikk (som vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, rus, kriminalitet og radikalisering)
14.15 - 14.45Lokale erfaringer
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 15.30Hva kan, bør og må man gjøre dersom man avdekker at noen er utnyttet? Oppsummering av dagen