RVTS Øst har et viktig samfunnsoppdrag i å forebygge traumelidelser og selvmord. Vår oppgave er å bidra til relevant kompetanseutvikling for de som arbeider med forebygging av dette. Det gjør vi sammen med fagfolk og ledere, både innenenfor og på tvers av organisasjoner. Vårt mål er at økt fagkunnskap skal gi nye ferdigheter hos fagfolkene. Gjennom dette bidrar vi til at de som sliter med traume- eller selvmordsproblematikk får bedre hjelp.

Selvmord og traumelidelser representerer store omkostninger både for den enkelte, familien, det sosiale nettverket og samfunnet som helhet. Kompleksiteten og omfanget gjør at det er behov for en systematisk og samlet innsats på mange nivåer i.Vi tilbyr derfor våre tjenester på tvers av etater og sektorer og både innen helsesektoren, barnevern, familevern, ideelle organisasjoner, NAV, krisesentre eller insitusjoner som arbeider med flyktninger og asylsøkere. Vi styrker den eksisterende fagkompetansen gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av etater og forvaltningsnivåer.

Vårt geografiske nedslagsfelt er Østfold, Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver.