Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter har vært forbudt og straffbart i Norge fra 1995. Loven fra 1995 er erstattet med Straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelse. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, artikkel 24. 

Helsedirektoratet har gitt RVTS Øst i oppdrag å bistå med å forebygge kjønnslemlestelse som en del av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Kompetanseheving skjer gjennom at temaene belyses i de kompetanseprogram som retter seg mot fagfolk i kommunale tjenester, enkeltkurs, råd og veiledning av fagfolk

Det er en kjensgjerning at en del kvinner fra berørte områder er omskåret og sliter med helseproblemer på grunn av dette.

Målet med arbeidet vårt er at ingen jenter bosatt i Norge blir omskåret

Omlag 17000 jenter og kvinner er antagelig kjønnslemlestet før de bosatte seg her. Ca. 15000 jenter kommer fra områder hvor de muligens hadde blitt omskåret om de ikke hadde kommet til Norge. Arbeidet må rettes mot disse jentene og deres familier for å forebygge at de blir omskåret Kompetanseheving om sammenhengen mellom helseplager og omskjæring og informasjon om helsehjelp og åpnende operasjoner er viktig å gi til de som allerede er omskåret. Fagpersoner rundt disse kvinnene må ha tilstrekkelig kompetanse.

Så lenge det å omskjære jenter er en viktig norm i samfunnet, blir det et stort sosialt press på at omskjæring er nødvendig. Vi må arbeide med holdningsendring slik at er at diasporaen opplever det negativt å omskjære jentene. Fagpersoner må etterspørre det sosiale presset i jentas hjemland.

RVTS Øst bidrar med kurs, veiledning og rådgivning til fagpersoner som kommer i kontakt med personer fra berørte områder som praktiserer kjønnslemlestelse.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en egen veiviser om temaet med utfyllende informasjon om definisjoner, forekomst og annet nyttig materiale om temaet.

Se også vår egen portal, utviklet i 2018: rettentil.no

Nettsteder

Tittel Lenke

RETT til å bestemme over eget liv

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).