Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter har vært forbudt og straffbart i Norge fra 1995. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, artikkel 24. 

Det er en kjensgjerning at en del kvinner fra berørte områder er omskåret og sliter med helseproblemer på grunn av dette.

Helsedirektoratet har gitt RVTS Øst i oppdrag å bistå med å forebygge kjønnslemlestelse. Forebyggingsarbeidet skjer gjennom tilrettelagt og styrket informasjon om forbud mot kjønnslemlestelse, helsekonsekvenser og helsehjelp. I tillegg skal RVTS Øst bidra til å bygge nettverk av ressurspersoner fra berørte miljø med det formål øke kompetansen slik at de som kjenner miljøene best kan være med å drive frem det forebyggende arbeidet.

Vi i RVTS Øst bidrar med kurs, veiledning og rådgivning til fagpersoner som kommer i kontakt med personer fra berørte områder som praktiserer kjønnslemlestelse. Målet er å styrke fagpersoner sin kompetanse om kjønnslemlestelse i forhold til helsekonsekvenser, både fysiske og psykiske og om lovverket generelt. Videre vil vi styrke kompetansen om kjønnslemlestelse for helsepersonell og bidra med rådgivning og veiledning i forbindelse med det frivillige tilbudet om samtale og underlivsundersøkelse, i regi av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Målsetningen er å bistå med at praksisen med kjønnslemlestelse reduseres og at kvinner som allerede er kjønnslemlestet får tilbud om helsehjelp.

Vi arbeider også tett med engasjerte og viktige ressurspersoner, både kvinner og menn fra berørte grupper.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en egen veiviser om temaet med utfyllende informasjon om definisjoner,  forekomst og annet nyttig materiale om temaet.

Nettsteder

Tittel Lenke

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger (2013-2016)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress