Lunsjseminar, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

RVTS Øst er med-arrangør for dette seminaret, som arrangeres 9. november kl. 1030-1330 på Lillehammer. Temaet er: Hvordan kan vi fange opp og bistå unge i Norge som blir utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold?

Fra RVTS Øst vil spesialrådgiver Anne-Grethe Myklebust delta og presentere nettressursen rettentil.no. Portalen ble lansert i mars i år og skal være et oversiktsverktøy for deg som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. 

Målgruppe for seminaret er tjenesteledere og ansatte ved kommunale tjenester i Oppland som skole, barnevern, helse, NAV. Fylkeskommunale aktører som elevtjenesten inkl. helserådgiver, avdelingsledere, kontaktlærere, voksenopplæring og andre ansatte.

Påmelding:
Guri Rudi, [email protected]
Påmeldingsfrist 1. november 2018
Begrenset antall plasser.
Seminaret vil bli streamet.

Målsettinger med seminaret:
– bidra til at tjenesteapparatet har nødvendig kompetanse
– bidra til å synliggjøre trender og utvikling
– bidra til å fremme tverretatlig samarbeid

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

PROGRAM LUNSJSEMINAR

Nettsteder

Tittel Lenke

Fylkesmannen i Oppland, info om seminaret

Kontakt