Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd

I dag går vi ut fra at mellom 30-50% av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person som er under 18 år. Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse i diagnosesystemet ICD-10, og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte, basert på konkrete verktøy og manualer.

RVTS Øst inviterer i samarbeid med Betanien (V27) og Barnehuset i Oslo til en kursrekke (AIM2) som handler om bekymringsfull og/eller skadelig seksuell atferd hos barn og ungdom. AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP. AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Våren 2018 arrangerer vi kurs 1 rettet mot alle som arbeider med barn og ungdom. Kurs 2 og 3 vil spesielt være for personer som jobber med utredning og behandling.

OBS! Kursene bygger på hverandre og det kreves at de tas i riktig rekkefølge.

Informasjon om kursene:

Kurs 1 – Grunnkurs/kickoff
Dette kurset gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Det undervises i verktøyet «Trafikklyset» som en hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Det presenteres også tips om hvordan ulike instanser, som f.eks. barnehage, skole, politi, barnevern, BUP osv. skal forholde seg til informasjonen og hva de kan gjøre videre ved bekymring. Kurset passer for alle som har erfaring med å jobbe med barn og unge og kan eventuelt danne grunnlaget for utrednings- og behandlngskurs.

Påmelding:
Kickoff SSA i samarbeid med bl.a. Fylkesmannen i Østfold – 10. og 11. september 2018 NB! Avholdes i Sarpsborg!
SSA Grunnkurs – 17. september 2018
SSA Grunnkurs – 15. oktober 2018

Kurs 2 – AIM Utredning
Der det foreligger bekymring for den seksuelle atferden kan det være hensiktsmessig med en spesialisert utredning og risikovurdering. Det undervises i AIM2 Utredningsmanualen gjennom 2 dager. Manualen hjelper til å trygge at pasient og omgivelser blir hensiktsmessig ivaretatt i en videre oppfølging. Den gir et felles samarbeidsgrunnlag med andre instanser når det handler om risikovurdering, samt får frem viktige temaer det skal fokuseres på i behandlingen. Kurset passer for personer som står i kartleggingssituasjoner og behandlingsforløp, og er workshop basert.

Påmelding:
AIM2 Utredning SSA – 19. og 20. november 2018

Kurs 3 – AIM Behandling
I noen tilfeller vil det være nødvendig med spesifikk behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd. AIM2 Behandlingsmanualen, som bygger på utredningsmanualen, er et hensiktsmessig og kvalitetssikret verktøy som sikrer at temaer som bør inkluderes i behandlingen blir tatt opp. Manualen gir også behandlere gode verktøy for å snakke om vanskelige og intime temaer. Kurset vil passe personer som jobber med behandling. Kurset går over 2 dager og er workshop basert. Ansatte fra BUP vil bli prioritert

OBS! På grunn av organiseringen vil det være færre plasser på kurs 2 enn på kurs 1.

Påmelding:
AIM2 Behandling SSA – 6. og 7. september 2018

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Kontakt