Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd

I dag går man ut fra at mellom 30-50% av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en person som er under 18 år. Skadelig seksuell atferd ligger innunder kriteriene for alvorlig atferdsforstyrrelse i diagnosesystemet ICD-10, og vil kunne få alvorlige konsekvenser for både utøver og utsattes helse og utvikling. Det foreligger etter hvert mye erfaringer både fra Norge og andre land som viser at det er mulig å forebygge nye overgrep gjennom å fokusere på tematikken på en hensiktsmessig måte, basert på konkrete verktøy og manualer.

RVTS Øst inviterer i samarbeid med Betanien (V27) og Barnehuset i Oslo har en kursrekke (AIM2) tilpasset ulike instanser som jobber med barn og ungdom, rettet mot barn og unge med en bekymringsfull og/eller skadelig seksuell atferd for å hjelpe/støtte vedkommende til en prososial og proseksuell utvikling. AIM2 (Assesment–Intervention–Moving on) er et program for oppfølging av barn og unge med en skadelig seksuell atferd (SSA). Programmet er utviklet i England og er oversatt og bearbeidet for Norge av kompetansemiljøet V27, ved Betanien BUP. AIM2 er besluttet implementert i Norge i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Våren 2018 arrangerer vi kurs 1 og 2 allerede i februar. Det første kurset vil være rettet mot alle som arbeider med barn og ungdom. Kurs 2 og 3 vil spesielt være for personer som jobber med utredning og behandling.

OBS! Kursene bygger på hverandre og det kreves at de tas i riktig rekkefølge

1. Kursdag
Dato: 7. februar 2018

Påmelding her
Kurs 1: Nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Basic Awarness. (7. februar)

Dette kurset er lagt opp til å gi faktakunnskap om tematikken. Det undervises i verktøyet: Trafikklyset som en hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Det presenteres også tips om hvordan ulike instanser, som f.eks. barnehage, skole, politi, barnevern, BUP osv. skal forholde seg til informasjonen og hva de kan gjøre videre ved bekymring.

Kurset passer for alle som har erfaring med å jobbe med barn og unge og kan eventuelt danne grunnlaget for kurs 2 og 3.

Forelesere: Vibeke Benum Solem, Statens Barnehus Oslo og Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist Al team, Sykehuset Østfold.

1. Samling – AIM utredning
Dato:
13.-14. februar 2018
Der det foreligger bekymring for den seksuelle atferden så kan det være hensiktsmessig med en spesialisert utredning og risikovurdering. Det undervises i AIM2 utredningsmanualen gjennom 2 dager. Manualen hjelper til å trygge at pasient og omgivelser blir hensiktsmessig ivaretatt i en videre oppfølging. Den gir et felles samarbeidsgrunnlag med andre instanser når det handler om risikovurdering samt får frem viktige temaer som det skal fokuseres på i behandlingen.

Kurset passer for personer som står i kartleggingssituasjoner og behandlingsforløp. Kurset går over 2 dager og er workshop basert.

Påmelding her
Ansatte fra BUP vil bli prioritert

2. Samling – AIM behandling
Dato: 6. og 7. september  2018
I noen tilfeller vil det være nødvendig med behandling. AIM2 behandlingsmanualen som bygger på utredningsmanualen er et hensiktsmessig og kvalitetssikret verktøy som sikrer at temaer som bør inkluderes i behandlingen blir tatt opp. Manualen gir også behandlere gode verktøy for å snakke om vanskelige og intime temaer.

Kurset vil passe personer som jobber med behandling. Kurset går over 2 dager og er workshop basert. Ansatte fra BUP vil bli prioritert

OBS! på grunn av organiseringen så vil det være færre plasser på kurs 2 enn på kurs 1.

Spesifikk behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd
Påmelding her

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Invitasjon