Veiledende materiell for forebygging av selvskading og selvmord i kommunen

I samarbeid med RVTS-sentrene og andre kompetansemiljøer har Helsedirektoratet utarbeidet et nytt veiledende materiell om hvordan kommunene kan planlegge og etablere et helhetlig og godt tilbud for avdekking, tidlig intervensjon og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk.

Forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet, og kommunene skal ifølge et nytt veiledende materiell ha et særskilt ansvar for å planlegge sitt tjenestetilbud med utgangspunkt i kunnskapen om risikofaktorer og beskyttende faktorer. RVTS-sentrene har fått tildelt et ansvar for å bistå kommunene med å spre og ta det i bruk.

– Formålet er å bidra til å redusere omfanget av selvskading og selvmord i befolkningen. Det skal også være et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle innsatsen, bidra til økt kvalitet og en mer enhetlig praksis samt sikre et sammenhengende tjenestetilbud. Det forteller Ingeborg Lunde, som er spesialrådgiver innen selvmordsforebygging i RVTS Øst. Hun har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet det nye materiellet, en gruppe som har vært ledet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF).

Nødvendig kompetanse
Lunde påpeker at det er viktig at arbeidet med forebygging av selvskading og selvmord settes høyt på agendaen av ledere av ulike tjenester i kommunen, slik at ansatte sikres nødvendig kompetanse.

– Arbeidet bør prioriteres i kommunen, og det bør også innbefatte en forpliktende samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten. RVTS Øst er i gang med å gi kommunene undervisning om- og støtte til implementering av det veiledende materiellet.

 – Vi har gjennomført undervisningsdager for ansatte i bydeler i Oslo, med deltagelse fra  NAV, skolehelsetjeneste, barneverntjeneste, bydelspsykologer og ansatte i psykisk helse. De har fått grunnleggende opplæring i deler av materiellet, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere, forteller Lunde.

Regjeringens handlingsplan
Det veiledende materiellet er et av de 29 tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading fra 2014 til 2017.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Nettsteder

Tittel Lenke

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord